KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest YASUMI Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Kaliszu, ul. Kopernika 13, 62-800 Kalisz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000461836; NIP 6182072645; REGON 300730901
Kontakt z Administratorem drogą elektroniczną pod adresem inspektorodo@yasumi.pl.
1. Nie powołuje się inspektora Ochrony Danych Osobowych
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
2.1. umożliwienia kontaktu w celach handlowych,
2.2. wykonania ciążących obowiązków prawnych,
2.3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.
3. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:
3.1. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.1. – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
3.2. w zakresie celu oznaczonego w pkt. 2.2. – prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów – art. 6 ust 1 pkt f) RODO,
3.3. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.3. – wypełnienie obowiązku prawnego art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
3.4. w zakresie celu oznaczonego w pkt 2.4. – prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działalności gospodarczej i rozszerzaniu rynku zbytu oferowanych towarów art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji niektórych usług. 8. Ma Pani\Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), który zastąpił Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO)- ul. Stawki 2 00-193 Warszawa , gdy uzna Pani\Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani\Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;
9. Pana/Pani dane mogą być poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).