Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych

Regulamin nabywania i realizacji bonów upominkowych:

1. Definicje: bon upominkowy, zwany dalej Bonem – bon o charakterze indywidualnym na określony zabieg/pakiet zabiegów/określoną kwotę nabywany przez Klienta, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Gabinet – placówka YASUMI, w której zakupiony i realizowany jest Bon.

2. Bony upoważniają do skorzystania z usług i zakupu towarów zgodnie z obowiązującym cennikiem w miejscu jego realizacji – wybrany gabinet YASUMI w Polsce – gabinety.yasumi.pl/., lub zakupu preparatów i urządzeń do domowej pielęgnacji w sklepie internetowym YASUMI – sklep.yasumi.pl (aby dokonać zakupu w sklepie, należy uprzednio zgłosić się do Centrali YASUMI, wskazując numer swojego bonu, w celu wymiany vouchera na kod wartościowy – bony@yasumi.pl, tel. 62 501 38 70)

3. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty z podaniem numeru Bonu (znajduje się w dolnej części Bonu) pod numerem telefonu Gabinetu, bądź osobiście w Gabinecie.

4. Bon należy okazać przed skorzystaniem z zabiegu.

5. Bon ważny jest przez 12 miesięcy od momentu jego nabycia. Na prośbę Zamawiającego lub Obdarowanego ważność może być przedłużona.

6. Po upływie okresu ważności, Bon zamienia się w kartę podarunkową do realizacji w sklepie internetowym sklep.yasumi.pl (aby dokonać zakupu w sklepie, należy uprzednio zgłosić się do Centrali YASUMI, wskazując numer swojego bonu, w celu wymiany vouchera na kod wartościowy – bony@yasumi.pl, tel. 62 501 38 70)

7. Ze względu na indywidualny charakter bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

8. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów jest niższa niż wartość Bonu, Gabinet nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości.

9. W przypadku, gdy wartość usługi i/lub nabywanych preparatów przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.

10. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.

11. Realizacja bonu nie łączy się z promocjami i kuponami promocyjnymi dostępnymi w wybranym gabinecie YASUMI.

12. Bon nie może służyć jako forma zapłaty do zakupu innego bonu.

13. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Gabinecie.

14. Bon zakupiony bezpośrednio w gabinecie można zrealizować wyłącznie w punkcie, w którym został zakupiony lub w sklepie internetowym YASUMI sklep.yasumi.pl po uprzednim zgłoszeniu do centrali YASUMI wskazując numer swojego bonu, w celu wymiany vouchera na kod wartościowy – bony@yasumi.pl, tel. 62 501 38 70) . Bon zakupiony w sklepie internetowym można zrealizować w wybranym salonie YASUMI w Polsce lub w sklepie internetowym YASUMI sklep.yasumi.pl

15. Bon może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłączniew okresie jego ważności.

16. W przypadku nie odwołania lub nie przełożenia zarezerwowanej wizyty minimum 48 godzin przed zaplanowanym terminem, z Bonu potrącana jest wartość umówionej wizyty,
czyli w przypadku Bonu na konkretny zabieg Bon przepada, a w przypadku rezerwacji zabiegu w ramach bonu kwotowego, z Bonu potrącana jest wartość umówionego zabiegu (jeśli jest to usługa “Konsultacja z zabiegiem”, z bonu potrącane jest 150zł). Nie stawienie się Obdarowanego na umówioną wizytę lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji Bonu, bez prawa żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

17. Sposób pakowania Bonu oraz zawarte w nim dodatki (gratisy) zależą od wartości Bonu.

18. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek kurierskich odpowiadają paczkomaty lub firma kurierska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika firmy kurierskiej.

19. Ewentualne reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji bonu, Klient lub Obdarowany zgłasza pisemnie do YASUMI Polska Sp. z o.o. na adres siedziby biura lub mailowo na adres bony@yasumi.pl w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji Bonu lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane Klienta lub Obdarowanego, numer Bonu, opis sytuacji. YASUMI Polska zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

20. W przypadku, kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia Bonu, a termin ważności Bonu, jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek Klienta i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu Bonu. Duplikat jest wystawiany w formie pliku pdf i jest wysyłany na adres e-mail, z którego zostało założone zamówienie w ramach którego został nabyty bon. Wniosek należy kierować na adres bony@yasumi.pl.

21. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje koordynator ds. bonów podarunkowych – bony@yasumi.pl; tel. 62 501 38 70.

22. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów w sklepie internetowym sklep.yasumi.pl. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z jego treścią akceptują go w całości.

23. Ochrona danych osobowych:
• Kupujący dokonując Zamówienia, zakupu i rejestracji w Sklepie wyraża zgodę na
gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Bonów i realizacji Usług.
• Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy (zakup Bonu).
• Administratorem danych osobowych jest YASUMI POLSKA Sp. z o.o., którego dane znajdują się w zakładce „Informacja o sklepie” niniejszej strony internetowej.
• Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą
działalnością Administratora, w tym w celu umawiania wizyt – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.
• Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa,
przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie niezbędnych danych
osobowych i adresowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.