Zapytanie ofertowe nr 12/2018

Zapytanie ofertowe nr 12/2018

Zapytanie ofertowe nr 12/2018 150 150 YASUMI pielęgnacja inspirowana Japonią
Przedmiotem zamówienia jest wydruk materiałów reklamowych (katalogów i ulotek) zgodnie z parametrami technicznymi w niniejszym zamówieniu. Zleceniobiorca otrzyma wszystkie niezbędne pliki graficzne, treści i inne wymagane dokumenty w chwili podpisania umowy.

I. Katalog szyty poziomo A5
68 stron środka + okładka
środek: 130g kreda, błysk, zadruk 4+4
okładka: 250g kreda, błysk, zadruk 4+4
Ilość: 20 000 szt.

II. Ulotka DL pion 99x210mm
6 stron składane w „C”
papier kreda, błysk 170g
Ilość: 200 000 szt.

III. Ulotka A5 148x210mm
druk dwustronny kolor 4/4
papier kreda, błysk 170g
Ilość: 200 000 szt.

Kod CPV

22000000-0

Nazwa kodu CPV

Druki i produkty podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Ostateczny termin realizacji zamówienia – 30 listopada 2018 do godziny 16:00 potwierdzony protokołem odbioru

Załączniki

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

W ramach przedmiotowego postępowania będą brane od uwagę tylko i wyłącznie oferty spełniające wszystkie wymagania.
– Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia – 100.
– Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

RAZEM: 1 kryterium oceny max. 100 pkt.
Sposób oceny: Najkorzystniejsza oferta w zakresie ceny brutto (najniższa cena) = 100 pkt.

Lp. Kryterium oceny Punktacja i waga Sposób przyznawania punktacji za spełnienia danego kryterium oceny wniosków
1 Cena Punktacja od 0 do 100 pkt

Waga 100 % Oferent podający najniższą cenę (w PLN) uzyska największą liczbę punktów w danym kryterium.

Porównanie nastąpi w sposób polegający na obliczeniu stosunku ceny w ofercie z najniższą ceną do ceny badanej oferty.
Ilość punktów przyznawanych poszczególnym ofertom nastąpi w wyniku przemnożenia otrzymanego ilorazu przez 100.
Kcena – Kryterium cena = (Cmin / Cbof) x 100
Cmin – Cena najniższej oferty
Cbof – Cena badanej oferty

W przypadku podania wartości ofert w walucie obcej wartość zamówienia będzie przeliczana na złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

Maksymalna ilość punktów tego kryterium: 100 punktów